Kalkulator zdolności kredytowej – wstęp

Jak nas widzą, tak nas piszą, a parafraza tego znanego powiedzenia zastosowana w rzeczywistości bankowej powinna być dla nas szczególnie cenna. To „bankowe pisanie” jest bardzo ważne w przypadku ustalania naszej zdolności kredytowej, a im suma kredytu wyższa tym opisanie jest bardziej szczegółowe.

Dotyczy to szczególnie kredytów o długim okresie kredytowania i wysokich, idących w setki tysięcy złotych sumach kredytu. Takie okresy kredytowania i wysokie sumy kredytów dotyczą głównie kredytów hipotecznych. Możemy samodzielnie przeprowadzić symulację naszej zdolności kredytowej, do tego celu posłuży nam kalkulator zdolności kredytowej, który przy obliczaniu bierze pod uwagę:

 • Nasz dochód netto,
 • Liczbę osób w gospodarstwie,
 • Sumę miesięcznych rat kredytowych,
 • Sumę innych zobowiązań miesięcznych,
 • Miesięczne wydatki na utrzymanie gospodarstwa,
 • Sumy limitów na kartach kredytowych,
 • Długość okresu kredytowania,
 • Oprocentowanie kredytu,

O tym jak wartości poszczególnych pól kalkulatora zdolności kredytowej wpływają na naszą zdolność, postaramy się wyjaśnić w dalszej części.


Sprawdziłeś już swoją zdolność kredytową i szuka oferty konkretnego kredytu? Przejdź do:

Nasza zdolność kredytowa to podstawowe kryterium na podstawie którego, bank określa nasze możliwości zaciągnięcia i późniejszego wywiązania się z obowiązku spłaty zaciągniętego zobowiązania, powiększonego o należne bankowi opłaty i prowizje. Od tego właśnie czynnika, najważniejszego, ale nie jedynego, zależy czy w ogóle otrzymamy jakikolwiek kredyt, w jakiej wysokości i na jak długi okres.

Dlatego ważne jest abyśmy wiedzieli jakie czynniki mają wpływ na naszą zdolność kredytową i jak możemy te czynniki poprawić, by nasza zdolność kredytowa była jak największa.

Czynniki wpływające na naszą zdolność kredytową to:

 • Wysokość naszego dochodu netto. Im wyższy dochód netto tym suma kredytu i nasza zdolność kredytowa wyższa.
 • Nasza przewidywana rata kredytu nie powinna przekraczać pewnej części naszych dochodów. Wprowadzenie Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego oznacza w praktyce, że osoby zarabiające poniżej średniej krajowej, mogą mieć ratę w wysokości nie większej niż 50% swoich zarobków, a osoby zarabiające powyżej średniej, nie wyższą niż 65% zarobków.
 • Liczba osób w gospodarstwie. Nie liczy się wiek tych osób a ich liczba, bo im więcej osób w gospodarstwie tym większe są koszty utrzymania, a co za tym idzie, niższa zdolność kredytowa.
 • Suma miesięcznych rat kredytowych – im jest niższa tym zdolność kredytowa wyższa
 • Suma innych naszych miesięcznych zobowiązań. Im suma ta jest wyższa, tym nasza zdolność kredytowa jest niższa.
 • Większa liczba osób w gospodarstwie to większe miesięczne wydatki na utrzymanie, które umniejszają nam kwotę przeznaczoną na ratę kredytu a to zmniejsza naszą zdolność kredytową.
 • Suma limitów na kartach kredytowych czy limity na kontach osobistych mają wpływ na zdolność kredytową, a pod uwagę brane jest przede wszystkim nie wykorzystanie limitu, ale wysokość na jaką jest on przyznawany.
 • Kluczowy wpływ na wysokość raty ma okres kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata i większa zdolność kredytowa.

Oprócz danych, które podajemy w kalkulatorze zdolności kredytowej, na naszą zdolność kredytową wpływają również inne czynniki, które poszczególne banki biorą w różnym stopniu pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt lub pożyczkę:

 1. Oferta cenowa banku – im lepsza oferta cenowa, tym niższa rata a wyższa zdolność kredytowa.
 2. Rodzaj raty. Bardziej opłacalna rata malejąca zmniejsza zdolność kredytową, a rata równa zwiększa.
 3. Nasza ocena jako przyszłych lub obecnych kredytobiorców ma wpływ na proponowaną kwotę kredytu, która może być niższa z uwagi na ryzyko niższej oceny kredytowej.
 4. Większą zdolność kredytową wykazują zarobki uzyskiwane z umowy o pracę na czas nieokreślony niż z umowy o dzieło czy działalności rolniczej. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, bank przyjmuje do oceny zdolności kredytowej – całość dochodów, a w przypadku działalności rolniczej tylko 75%.
 5. Nasz stan posiadania. Posiadanie nieruchomości i innych środków trwałych o znacznej wartości wpływa korzystnie na naszą zdolność kredytową.
 6. Składanie wniosku kredytowego z dodatkowymi kredytobiorcami, może powiększyć naszą zdolność kredytową, pod warunkiem uzyskiwania przez te osoby stałych dochodów i nie posiadania dużej ilości zobowiązań kredytowych.

Kiedy kalkulator zdolności kredytowej będzie działał prawidło?

Kalkulator zdolności kredytowej będzie działał prawidłowo tylko jeżeli wprowadzone dane będą zgodnie z rzeczywistością i naszą aktualną sytuacją życiową. Wynika to głównie z następujących przesłanek:

 • Podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych danych jest w świetle prawa przestępstwem i może nam przysporzyć niepotrzebnych kłopotów z wymiarem sprawiedliwości i późniejszych trudności ze spłatą rat kredytu wynikających z przeszacowania naszych możliwości.
 • Bank dokonuje analizy nas, jako potencjalnego kredytobiorcy w oparciu o wewnętrzne wytyczne konkretnej instytucji bankowej i jeżeli „przedobrzymy” przy podawaniu danych do kalkulatora, może się to w przyszłości obrócić na naszą niekorzyść, gdy potrzebne będą bardziej uszczegółowione dane, które będziemy musieli przedstawić w banku w momencie finalizacji umowy kredytowej.
 • Samodzielne obliczanie naszej zdolności kredytowej przy pomocy kalkulatora ma głównie charakter pomocniczy. Przy jego pomocy dokonujemy symulacji przy wstawianiu danych na które mamy wpływ. Możemy np. wybrać dłuższy okres kredytowania i niższe raty, niż krótszy okres a wyższe raty. Podobnie ma się sprawa z symulacją w przypadku braku innych zobowiązań kredytowych po np. ich całkowitej spłacie. W wyniku tych symulacji możemy się zorientować jakie czynniki i o jakim ciężarze gatunkowym mają wpływ na naszą zdolność kredytową.

Na podstawie podpowiedzi jaką uzyskamy w wypadku skorzystania z kalkulatora zdolności kredytowej, możemy zorientować się mniej więcej jakie są nasze szanse na uzyskanie kredytu i w jakiej wysokości. Uzbrojeni w te szacunkowe dane, już w konkretnie wybranym banku możemy finalizować swoje działania w celu uzyskania pożyczki lub kredytu.

Kalkulator zdolności kredytowej – czy warto z niego korzystać?

Bez zdolności kredytowej nikt nie uzyska kredytu. Jest to bardzo ważny parametr, którym posługuje się każdy bank, gdy klient składa wniosek o pożyczkę. W dzisiejszych czasach banki podwyższają poprzeczkę co do zdolności kredytowej swoich klientów, co wpływa na to, że kredytu nie otrzyma każdy, kto się o niego ubiega.

Podyktowane to jest różnymi zasadami, na jakich banki udzielają kredytów. Każda z tych instytucji finansowych indywidualnie podchodzi do kredytobiorcy, w inny sposób liczy jego zdolność kredytową. Nie mniej jednak, zanim potencjalny kredytobiorca uda się do banku, czy do doradcy finansowego, może sam obliczyć swoja zdolność kredytową. Nie powinien jednak na podstawie wyniku takiej symulacji wiązać z kredytem większych nadziei.

Takich obliczeń w prosty sposób można dokonać za pomocą kalkulatora zdolności kredytowej. Pamiętać jednak należy, że takie obliczenia, to nic innego jak symulacja zdolności kredytowej i może ona nieco odbiegać od rzeczywistości. Takie obliczenia warto traktować, jak swego rodzaju podpowiedź, dzięki której można zorientować się mniej więcej, o jaką kwotę pożyczki możemy starać się w banku.

Bez względu na to, czy nasza zdolność kredytowa liczy bank, doradca, czy my sami, powinniśmy podawać wszystkie informacje dotyczące naszych finansów w taki sposób, by w żadnym razie ich nie zawyżać. W przeciwnym razie symulacja naszej zdolności kredytowej nie będzie prawdziwa, a my w przyszłości spotkamy się z problemami finansowymi.

Poza tym za podawanie nieprawdy w takiej kwestii grozi odpowiedzialność karna. Zawyżając swoje zarobki, czy ukrywanie innych zobowiązań kredytowych, to nic innego, jak oszustwo. Liczyć się więc należy z konsekwencjami. Internetowy kalkulator zdolności kredytowej jest bardzo praktyczny i warto z niego korzystać, by w przybliżeniu poznać swoje możliwości co do zaciągnięcia pożyczki.

Nie należy ich jednak traktować, jako podstawę do tego, że można ubiegać się o kredyt. Każdy bank zweryfikuje nasze obliczenia w swój indywidualny sposób.