faktoring

Faktoring to rodzaj nowoczesnych transakcji handlowych znajdujących zastosowanie w sektorze B2B. Choć sama idea jest dość wiekowa, w Europie ten rodzaj transakcji stosuje się dopiero od lat 50, a w Polsce tak naprawdę dopiero ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost znaczenia faktoringu.

Co to jest faktoring – definicja

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie wierzytelności przez faktora od faktoranta, gdzie faktorantem jest przedsiębiorstwo posiadające należności z tytułu wykonanych usług lub dostaw dóbr. Faktorem jest firma faktoringowa, która odkupuje wierzytelności od faktoranta za określony procent wartości faktury. Można powiedzieć że pobiera opłatę za szybką spłatę faktury.

Dzięki faktoringowi, firma korzystająca z z tej usługi jest w stanie szybciej otrzymać płatność za wykonane usługi, natomiast faktor otrzymuje za to określony procent kwoty z faktury. Faktor przejmuje również ryzyko braku spłaty należności.

Kalkulator finiata jako alternatywa dla faktoringu
Kalkulator Finiata – alternatywa dla faktoringu

Faktoring to rodzaj nowoczesnych transakcji handlowych znajdujących zastosowanie w sektorze B2B. Choć sama idea jest dość wiekowa, w Europie ten rodzaj transakcji stosuje się dopiero od lat 50, a w Polsce tak naprawdę dopiero ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost znaczenia faktoringu.

Faktoring jako cesja wierzytelności

Najogólniej mówiąc, chodzi o cesje wierzytelności. Faktoring dotyczy niewymagalnych należności z tytułu prowadzonej działalności – to najczęściej spotykany wariant, choć są także inne. Szczególnie często spotyka się tę usługę jako adresowaną do przedsiębiorstw handlowych, choć firmy usługowe także coraz chętniej cedują swoje faktury.

Faktoring rozwijał się najprężniej w Stanach Zjednoczonych i tam też można skorzystać z całego bogactwa form, które zostało mocno ograniczone prawodawstwem unijnym. Dlatego też najczęściej mamy do czynienia z tak zwanym faktoringiem bez regresu, a więc transakcją, w której firma ściągająca należności, czyli faktor, przejmuje obowiązek uzyskania zapłaty wraz z ryzykiem wynikającym z ewentualnego nieściągnięcia należności. Forma druga, czyli faktoring z regresem oznacza, że wprawdzie faktor przejmuje obowiązek windykacyjny, ale bez powiązanego z nim ryzyka.

Firmy faktoringowe

Faktoring można przedstawiać jako swoistą usługę kredytową, co będzie wyjaśniało, dlaczego wiele firm faktoringowych to spółki zależne banków albo wyspecjalizowane agencje, w których banki są udziałowcami. Pierwotnie bowiem faktoring wiązał się z udzielaniem kredytów pozabankowych pod zastaw faktur i rachunków. Taka forma faktoringu jest popularna również i dziś, także w Polsce. Oczywiście należność wypłacana w takim wypadku faktorantowi przez faktora jest niższa od kwoty na fakturze o sumę prowizji, jaka wynika z umowy między faktoringowej. Jest to regulowane w umowie klauzulą del credere.

Zwykle w umowach faktoringowych znajduje się także inna klauzula, klauzula wyłączności. Zabrania ona faktorantowi kilkukrotnego cedowania tej samej należności, w tym także na rzecz innych oddziałów lub filii tego samego faktora. To klauzula zapewniająca nie tylko utrzymanie interesu faktycznego oraz ekonomicznego obu stron, ale także – co warto zauważyć – dająca zabezpieczenia firmie lub osobie, od której należność będzie egzekwowana. W tym wypadku oczywiście nie jest to bezpośrednio celem umowy faktoringowej, ale jest to ważna informacja, ponieważ świadczy o tym, że faktoring jest formą dojrzałą i odpowiedzialną, właściwą dla biznesu odbywającego się na zasadach fair play.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Z faktoringu może skorzystać praktycznie każdy. To tylko kwestia umówienia warunków współpracy faktoranta i faktora. Są co prawda pewne sytuacje, kiedy możliwości faktoringu są ograniczone, a opisuje je na przykład klauzula eksportowa ograniczająca działalność faktoranta, ale takich przypadków nie ma wiele i co do zasady również są one przedmiotem wspólnych ustaleń i nie są wpisywane do wzorów umów „na sztywno”.

Faktoring jest rozwiązaniem korzystnym w wielu przypadkach, ponieważ umowa faktoringowa oznacza, że faktor będzie finansował cykl działalności przedsiębiorcy. Jest więc to pewne źródło finansowania, nawet podczas zawierania dość ryzykownych transakcji, przy czym część należności jest wypłacana dopiero po wyegzekwowaniu należności przez faktora.

Kwota uzyskiwana od ręki jest jednak na tyle duża, że pozwala faktorantowi na przykład na zakup kolejnej partii surowców lub półproduktów niezbędnych do prowadzenia działalności. Faktoring pełni też funkcję gwarancyjną: wierzytelności zostaną przejęte przez faktora bez względu na ciążące na nich ryzyko (z prawem do zastosowania umowy faktoringowej z regresem, ale to inna sprawa).

Dla nowoczesnej firmy faktoring jest zawsze opcją do zastosowania. Dzięki temu działa się płynniej, szybciej i pewniej na rynku, który jest poddawany ciągłym napięciom i utrzymywany w stanie niepewności.

2 thoughts on “Co to jest faktoring”

    1. Dobrze że faktoring w ciągu jakiegoś ostatniego czasu bardzo się wybił i rozwinął. Moim zdaniem dla wielu przedsiębiorców to będzie korzystaniejsze rozwiązanie niż kredyt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *